ÖĞRENCİLERİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARININ MATEMATİK DERSİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: DİJİTAL ÇAĞDA OKUMA TEŞVİK YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Matematik Başarısı- Okuma Alışkanlığı- Okumaya Teşvik- Problem Çözme Becerisi

Özet

Bu çalışma, öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının matematik dersi başarılarına etkisini incelemek anlamak amacıyla yapılmıştır. Karma bir yöntem kullanılan araştırmada, nitel yöntem kapsamında bire bir ve odak grup görüşmeleriyle elde edilen veriler, öğrencilerin kitap okuma alışkanlıkları ve matematik dersiyle olan ilişkilerini anlamak için kullanılmıştır. Nicel yöntem ise anketler ve testler aracılığıyla öğrencilerin kitap okuma sıklıkları ile matematik dersindeki başarılarını ölçmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, 11-12 yaş aralığında 72 kişilik bir öğrenci grubu üzerinde gerçekleştirilen test sonuçları ile görüşmelerden elde edilen bulguları içermektedir. Elde edilen nitel verilere göre, öğrencilerin kitap okuma alışkanlıkları çeşitlilik göstermiştir. Kimi öğrenciler kitap okumayı bir zevk olarak görmekte ve günlük yaşamlarının bir parçası olarak benimsemektedir. Özellikle, kendi istekleriyle kitap okuma alışkanlığı kazanan öğrenciler, okumadıkları zamanlarda kendilerini eksik hissettiklerini ifade etmişlerdir. Bunun yanında, daha çok kitap okuyan öğrencilerin matematik test başarıları daha yüksek çıkmıştır. Bu bulgu, istatistiksel olarak anlamlıdır (p < 0.05). Yapılan istatistiksel analizde, kitap okuma sıklığı ile matematik başarıları arasındaki pozitif ilişkinin istatistiksel olarak güçlü olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar, öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının matematik başarıları üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, eğitimciler ve aileler, öğrencilere kitap okuma alışkanlığını teşvik ederek, matematik başarılarını artırma konusunda etkili bir strateji izleyebilirler. Bu çalışma, nitel ve nicel veri toplama yöntemlerini birleştirerek kapsamlı bir değerlendirme sunmuş ve öğrencilerin öğrenme süreçlerine dair değerli iç görüler sağlamıştır. Sonuç olarak, çalışma bulguları, eğitimde başarıyı artırmak için kitap okuma alışkanlığının önemli bir strateji olabileceğini vurgulamaktadır. Bu nedenle, eğitimciler ve aileler, öğrencilere kitap okuma alışkanlığını teşvik etmeye yönelik çabalarını artırmalıdırlar. Bu çalışma, öğrencilerin öğrenme süreçlerine dair derinlemesine içgörüler sunarak, eğitim politikalarının ve uygulamalarının şekillendirilmesine katkıda bulunabilir.

Anahtar Kelimeler:

Matematik Başarısı, Okuma Alışkanlığı, Okumaya Teşvik, Problem Çözme Becerisi

İndir

Yayınlanmış

2023-12-31