KOOPERATİFLERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE KOOPERATİF ÇALIŞANLARININ İŞ SÜREÇLERİNE ETKİSİ: ÇUKOBİRLİK ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Dijital Dönüşüm- Kooperatifler- İş Süreçleri- İş Tanımlama Süreci

Özet

Gelişen teknoloji ile birlikte son yıllarda dijital teknolojilerin hayatımıza kattığı artılar ile ön plana çıkan dijital dönüşüm, birçok sektör ve işletmeyi etkisi altına almıştır. Dijitalleşme olgusu iş süreçlerinde ve örgütsel yapılarda yıkıcı değişikliklere yol açmakla birlikte işlerin uygulama biçimini de etkilemektedir. İşletmelerin dijital dönüşüm ile birlikte hedeflediği amacın, pazarda rekabet avantajı sağlamak, şartlara uygun yeni iş modelleri ve iş süreçleri geliştirmek olduğu düşünülmektedir. Günümüzde geleneksel iş modelleri, yenilikçi iş modelleri karşısında tehdit altında kalmaktadır. Bu sebeple işletmeler ülkemizde ve dünyada hızla dijitalleşme sürecine adapte olmaya çalışmaktadır. Ülkemizde dijitalleşme aşamasını tamamlamış olan işletmelerin yanı sıra bu aşamayı henüz tamamlayamamış işletmelerde bulunmaktadır. Bu çalışmada dijitalleşme aşamasında olan kooperatiflerde dijital dönüşüm algısı ve bu algının çalışanların iş süreçleri açısından değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Dijitalleşme ile birlikte kooperatiflerde beklentilerin neler olduğu incelenerek, dijital dönüşüm ve oluşturduğu algının, kooperatiflerde ne düzeyde olduğu, kooperatiflerde dijital dönüşüm algısının geliştirilmesi ve farkındalık oluşturulması çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Yapılan alan araştırmasında Türkiye’de birçok sektörde dijital dönüşümün yansımaları çalışılmış, ancak kooperatiflerde dijitalleşme ve çalışanların iş süreçlerine bakışı incelenmemiştir. Bu sebeple çalışmamızın ana problemini kooperatiflerde dijital dönüşüm ve etkisinin nasıl olduğu oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini 10 ilde, 36 kooperatifi, 2 fabrikası ile faaliyet gösteren Çukobirlik oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini ise Çukobirlik’e bağlı bulunan 36 kooperatif oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama vasıtası olarak tercih edilen dijital dönüşüm ölçeği, iş akışı ölçeği ve iş tanımlama ölçeği ile toplamda 35 ifadeden oluşan likert tipi ifadeler kullanılmıştır. Çalışmada ilk olarak elde edilen verilere ilişkin nicel araştırma yaklaşımı uygulanmış ve verilerin elde edilmesi sürecinde anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan ve konuya ilişkin durum tespiti yapılması ve sonuçların ortaya konması amacı ile betimleyici yöntem yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırma kapsamında dijitalleşme ile birlikte kooperatiflerde beklentilerin neler olduğu incelenmiş, konu ile ilgili ileriye yönelik yapılacak çalışmalara zemin hazırlanması hedeflenmiştir. Dijital dönüşüm ve oluşturduğu algının, kooperatiflerde ve çalışanların iş süreçlerinde ne düzeyde olduğu tespit edilerek dijital dönüşüm algısının geliştirilmesi ve farkındalık oluşturulmasına dikkat çekilmiştir. 

İndir

Yayınlanmış

2022-06-30