KOVİD-19 VE SONRASI DÖNEMDE UYGULANAN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Anaokulu Öğrencileri, Kovid 19, Okul Öncesi Öğretim Programı, Okul Öncesi Öğretmenleri

Özet

Okul öncesi eğitimde nitelikli çalışmaların gelişim alanlarını desteklemesi öğrenci merkezli olması ile ilgi, istek ve ihtiyaca cevap verir nitelikte olması kazanım açısından oldukça önemlidir. Araştırmanın amacı, Kovid-19 ve Kovid-19 sonrası dönemde uygulanan okul öncesi eğitim programına ilişkin öğretmen görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bu doğrultuda, okul öncesi eğitim programını uygulayan öğretmenlerin Kovid-19 ve Kovid-19 sonrası dönemdeki deneyimlerine odaklanılarak programın kapsamlı bir şekilde analiz edilmesi ve programa katkı sağlanması amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak bir durum çalışması deseni benimsenmiştir. Çalışma grubu, amaçlı örnekleme tekniklerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılarak seçilmiştir. Çalışma grubunu oluşturan 11 okul öncesi öğretmeni, hem Kovid-19 öncesi hem de Kovid-19 sonrası dönemde programı uygulamış ve gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma verilerini elde etmek amacıyla, okul öncesi öğretmenlerinden yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla bilgi toplanmıştır. Elde edilen veriler, nitel veri çözümleme tekniklerinden betimsel analiz ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, programın içinde hem olumlu hem de olumsuz yönler bulunmaktadır. Programdaki kazanımların, yeni eğitim koşullarına uygun olarak düzenlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca, program kapsamındaki kaynak kitabın bölgesel şartlara ve yaş gruplarına göre özelleştirilmesi gerekliliği ifade edilmiştir. Öğretmenler, mesleki eğitime ve veli bilinçlendirme eğitimlerine daha fazla ağırlık verilmesinin önemini vurgulamışlardır. Teknolojik yetersizlik ve internet alt yapı yetersizliği gibi sorunlarla başa çıkamayan öğretmenler, bu konularda desteklenmeye ihtiyaç duymaktadır. Öğretmenler, Kovid-19 sonrası dönemde öğrencilerde görülen davranış sorunları ve dikkat dağınıklığına dikkat çekmişlerdir. Bu sorunların temelinde ise uzaktan eğitim sürecine düşük katılım sayısının yol açtığı belirtilmiştir. Programı uygulayan öğretmenler, daha fazla mesleki eğitime, veli bilinçlendirme eğitimine, maske, mesafe ve hijyen kurallarının gözden geçirilmesine, ders saatlerinin düzenlenmesine ve hibrit öğretime geçilmesine vurgu yapmışlardır. Ayrıca, öğretmenler tarafından programın iyileştirilmesi ve yaşanan sorunlara çözüm önerileri sunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-31