HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE TEMEL BECERİLER: YARATICILIĞIN ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE (P4C) YAKLAŞIMI İLE ÖĞRETİMİ

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Çocuklar için Felsefe, Hayat Bilgisi Dersi, İlkokul Öğrencileri, Temel Eğitim

Özet

Temel Eğitim kademesinde aktif bir katılımla eğitim öğretim hayatını sürdüren ve bir sonraki eğitim kademesi için gelişim göstermeye devam eden, akademik başarı beklentisi olan öğrenciler, günlük yaşam akışında farkında olmadan var olan kaynakları etkin kullanma konusunda zorluklarla karşılaşabilmektedir. Bu bağlamda, ihtiyaçların karşılanmasında kaynakların etkili kullanımı, iletişim, iş birliği, yaratıcılık ve sorun çözme becerilerinin gelişimi önem arz etmektedir. Temel Eğitim kademesinde bu ihtiyacın karşılanması, Çocuklar İçin Felsefe (P4C) yaklaşımının ana hedefleri ile örtüşmektedir. Bu çalışma kapsamında, Temel Eğitim kademesinde yer alan 30 öğrenci, Hayat Bilgisi dersi kapsamında "Doğada Hayat" ve "Ülkemizde Hayat" temalarını içeren etkinlikleri, P4C yaklaşımıyla deneyimlemiştir. Deneyim sonrası gerçekleştirilen görüşmelerde, öğrencilere P4C hakkında farkındalık ve Hayat Bilgisi dersindeki temel becerilere odaklanan, aynı zamanda yaratıcılığı açığa çıkarıcı yarı yapılandırılmış sorular yöneltilmiştir. Veriler, betimsel analiz yöntemi ile analiz edilerek değerlendirilmiştir. Hayat Bilgisi dersi temel becerileri ve yaratıcılık kazanımını hedefleyen P4C uygulaması altı etkinlik sonucunda, P4C farkındalığı Hayat Bilgisi dersi temaları üzerinden değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, öğrenciler Hayat Bilgisi dersi ile P4C ilişkilendirilerek gerçekleştirilen etkinliklere aktif katılım göstermiştir. Öne çıkan bulgular, etkinliklerin sonucunda öğrencilerin Hayat Bilgisi dersi temel becerileri, yaratıcılık, iletişim, iş birliği ve sorun çözme becerilerini P4C yaklaşımıyla içselleştirdiklerini göstermektedir. Veriler, P4C uygulamasının bireylerin sağlıklı seçim yapma, analiz etme, iletişim kurabilme, çevreye uyum sağlama, sorumluluk alma, değer kavramını içselleştirme, zorlu süreçleri kabul edip esnek düşünme becerisini kazanmada destek olduğunu göstermektedir. P4C uygulamalarının nitelikli bir şekilde gerçekleştirilmesi için, kolaylaştırıcılara, öğretmen adaylarına ve öğretmenlere hizmet içi eğitimlerin hızlandırılması önerilmektedir, bu da eğitim kalitesini artırabilir.

Yazar Biyografisi

Ramazan Akan, TC Milli Eğitim Bakanlığı

Özgeçmişi
Ramazan AKAN, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun olduktan sonra Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalında (tezli) yüksek lisans programını tamamladı. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi Bilim Dalı’nda Çocuklar İçin Felsefe (P4C) ve Yaratıcılık konusunda teziyle doktora programından mezun olmuştur. MEB Talim Terbiye Kurulu tarafından kabul edilen bakanlık 4. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabının alan yazarıdır. MEB TEGM Fen Bilimleri Ders Kitabı yazım komisyonu üyesi olarak görev yapmaktadır. Yan alanı Türk Dili ve Edebiyatıdır. Türkiye’de (P4C) Çocuklar İçin Felsefe pedagojisinin yaygınlaşması için çocuklarla, gençlerle, yetişkinlerle, öğretmen adayları, farklı branştan öğretmenlerle ve akademisyenlerle teorik ve uygulamaya dönük çalışmalara yoğun bir biçimde devam etmektedir. Bursa Uludağ Üniversitesinde (P4C) Çocuklar İçin Felsefe Kolaylaştırıcı Eğitim Sertifika Programlarından 28. Programını yapmaktadır. TC MEB kadrolu Başöğretmen ünvanı ile sınıf öğretmeni olarak 26. Yılını çalışmaktadır. Uluslararası bilimsel ve akademik makalaleleri, bildirileri ve kitap bölümü yazarlığı bulunmaktadır. Editörlüğünü ve yazarlığını yaptığı Benim Yelkenlim Çocuklar İçin felsefe (P4C) Benim Yelkenlim Öykü kitabı ve Benim Yelkenlim aktivite kitabı, Okul Öncesi Öğretmenleri Çocuklar İçin Felsefe Öğretmen Uygulayıcı El Kitabı, İlkokul Sınıf Öğretmenleri İçin Çocuklar İçin Felsefe (P4C) Uygulayıcı El Kitabı eserlerinin sahibidir.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-31