ENGELLİ ERİŞİLEBİLİRLİĞİNDE AVRUPA'NIN ÖNCÜLERİ: LÜKSEMBURG, LAGUNA VE SKELLEFTEÅ ŞEHİRLERİNİN İNCELENMESİ

Yazarlar

  • Hilmi Sözen selçuk üniversitesi

Özet

Erişilebilirlik kavramı, çağdaş toplumun kapsayıcı, adil ve engelsiz bir dünya vizyonunun önemli bir temel taşı olarak kabul edilmektedir. Temel olarak, bu kavram, sadece engelliler değil, toplumun her kesiminden bireylerin, engellerle karşılaşmadan her türlü bilgiye, hizmete, ürüne veya mekâna erişiminin kolaylaştırılması ve bu erişimin engellerle karşılaşan kişiler için mümkün olduğunca engelsiz hale getirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, erişilebilirlik kavramı, genellikle toplumun tüm bireylerinin, özellikle de engelli bireylerin, eşit bir şekilde toplumsal yaşama katılımını ve entegrasyonunu sağlamak için kritik bir unsurdur. Engelsiz kent ise, erişilebilirlik kavramının uygulanmasında önemli bir role sahiptir. Bu kentler, her bireyin yaşam standardını yükseltmeyi amaçlayan ve bu doğrultuda fiziksel, sosyal ve bilgi erişiminde eşitlik ve kapsayıcılığı sağlayan öncü mekânlar olarak değerlendirilmektedir.

Bu çalışma, Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2010 yılından bu yana üye ülkelerin şehirlerine yönelik düzenlediği "Access City Award" yarışmasını temel alarak ilerlemektedir. Çalışmanın amacı, erişilebilirlik konusunda Lüksemburg, La Laguna ve Skellefteå şehirlerinin uygulamalarını detaylı bir şekilde incelemektir. Bu çalışmada, doküman analizi yöntemi tercih edilmiştir. Doküman analizi, belirli bir konuyu incelemek için yazılı belgelerin detaylı bir şekilde incelenmesini içeren bir araştırma yöntemidir.  Avrupa'nın öncüleri olarak bilinen bu şehirler, engelliler için örnek politikalar ve uygulamalar geliştirerek kentsel yaşamı daha erişilebilir hale getirmişlerdir. Çalışma, bu şehirlerin başarılarına odaklanarak, diğer kentlerin de benzer yaklaşımları benimseyerek sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelecek inşa etmelerini teşvik etmektedir.

Yayınlanmış

2024-07-10