SAĞLIK İŞLETMELERİNİNDE MEDİKAL MUHASEBE UZMANLIĞI VE ÖNEMİ

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Sağlık İşletmeleri, Medikal Muhasebe Eğitimi, Faturalama

Özet

Türkiye’de 2003 senesinde hayata geçirilen sağlıkta dönüşüm programı ile kurulmuş olan Sosyal Sigortalar Kurumunun özel hastanelerde hizmet vermeye başlamasıyla özel sağlık kurumlarında medikal muhasebe kavramından söz edilmeye başlandı. Özel sağlık kurumlarında sağlık giderlerinin uygun bir şekilde tahakkuk etmesi ve takibinin yapılması işletme devamlılığı açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle alanında uzman olan medikal muhasebe çalışanı ve medikal muhasebe uzmanları sağlık hizmeti sunumunu Sağlık Uygulama Tebliği(SUT) ve faturalama kurallarına göre muhasebeleştirme yaparak işletmenin gelir kaybını engellemektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de eğitim hizmeti veren üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimlerinin ilgili bölümlerin de medikal muhasebe eğitimine ne kadar yer verdikleri araştırılmış ve önemine değinilmiştir. Medikal muhasebe ile birlikte özel sağlık kurumlarında yeni iş bölümleri oluşmuş ve bu alanlarda çalışan personelin nasıl ve ne derecede uzmanlaştığını saptamak amaçlanmıştır. Çalışmanın sonucunda incelenen68 kamu ve vakıf üniversitesinin sadece 5 tanesinde “Medikal Muhasebe” adı altında müfredatlarında ders olarak verildiği saptanmıştır. Medikal muhasebe alanındaki eğitimlerin daha çok sektörde verilen kurslar aracılığıyla ve personelin iş hayatına girmesiyle sürecin başladığı görülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-31