SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT PLANLAMASINDA ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK (AG) UYGULAMALARI

Yazarlar

  • Nurçin SEYMEN AKSU Bartın Üniversitesi
  • Özge YALÇINER ERCOŞKUN Gazi Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Sürdürülebilirlik- Sürdürülebilir Planlama- Artırılmış Gerçeklik- Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

Özet

21.yüzyılda ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanda yaşanan değişimler bilgi teknolojilerinde gelişmelere neden olmuştur. Bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte artırılmış gerçeklik teknolojisi askeri, sağlık, mimari, kent planlama, kentsel tasarım ve eğitim gibi alanlar başta olmak üzere birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Bilgi teknolojilerinin her alanda kullanımı, kentlerde teknolojik gelişmeler ile planlama yaklaşımlarını bir araya getirmektedir. Bilişim çağında gelişen ve dönüşen kentler; sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak, bireylerin yaşamını kolaylaştırarak yaşam kalitesini artırmak amacıyla artırılmış gerçeklik uygulamalarına yönelmektedir. Bu noktada artırılmış gerçeklik uygulamaları, kentlerdeki sorunlara akılcı ve yenilikçi çözümler üretebilecek bir bilgi ve iletişim teknolojisi olup kentlere temel katkılar sağlamaktadır. Artırılmış gerçekliğin günümüzde sürdürülebilir kentsel planlama alanında uygulanabilirliği; katılımcı bir yaklaşımı yaygınlaştırması, üç boyutlu sanal görselleştirmenin iki boyutlu görsel sunum tekniklerine yüksek algılanabilirliğe sahip olması, daha güvenli, modern, konforlu mekânlar oluşturması, insan hayatını kolaylaştırması ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemesi açısından önemlidir. Bu nedenle çalışmanın amacı; sürdürülebilir kent planlamasında artırılmış gerçeklik teknolojisinin potansiyellerini araştırmak ve bu teknolojinin sürdürülebilir kentler üzerindeki önemini tartışmaktır. Yapılan çalışma artırılmış gerçeklik uygulamalarının teknoloji yardımıyla kentlerin çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğine etkilerini ortaya koymaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2022-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

SEYMEN AKSU, N., & YALÇINER ERCOŞKUN, Özge. (2022). SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT PLANLAMASINDA ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK (AG) UYGULAMALARI. Journal of Management Theory and Practices Research, 3(1). Geliş tarihi gönderen https://journals.academicianstudies.com/jmtpr/article/view/33