TEK EBEVEYNLE YAŞAMANIN ÇOCUK VE ERGENLERE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Yazarlar

  • Şuheda ÖZBEN 15 KASIM KIBRIS ÜNİVERSİTESİ

Anahtar Kelimeler:

Benlik Değeri- Boşanma- Tek Ebeveyn- Sosyal Beceri

Özet

Bu çalışmanın amacı, tek ebeveynle yaşamanın çocuk ve ergenlere etkilerini incelemektir. Çalışma literatür taramasıyla yapılmıştır. Tek ebeveynlik, çocuk ve ergen üzerinde önemli etkiler yapmaktadır. Gelecek kuşakların sosyal, ekonomik, kültürel, iletişimsel, bilimsel- teknolojik değişimlere uyum sağlayabilmesi ve küresel ısınma, iklim değişiklikleri, şehirleşme, nüfus yoğunluğu, göç gibi sorunlara çözüm bulabilmesi için sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri ve psikolojik dayanıklılığa sahip olmaları önemlidir. Bu bağlamda tek ebeveynle yaşayan çocuk ve ergenlerin incelenmesi ihtiyacı doğmuştur. Boşanma, ayrı yaşama, terk edilme, farklı bir şehir ya da ülkede çalışma nedeniyle uzun süren ayrılıklar, ölüm gibi nedenlerle çocuklar tek ebeveynle birlikte yaşamak durumunda bırakılmaktadır. Genç yaşta evlilik, düşük eğitim düzeyi, ebeveynin boşanmış olması, evlilik öncesi bebek sahibi olmak, iletişimsizlik, sosyal, ekonomik ve kültürel farklılıklar boşanmada artışa yol açan faktörlerdendir. Boşanma sadece anne-babaları değil çocukları ve ailenin diğer bireylerini de etkilemektedir. Boşanmanın etkisi çocuğun yaşına, gelişim özelliklerine, anne- babası ve yakınlarıyla olan ilişkisine göre farklılaşmaktadır. Okul öncesi çocuklarda regresyon (parmak emme, yatağı ıslatma, anne-babaya vurma, sevilen bir oyuncağa ya da nesneye bağlanma, yapışma), emosyonel gereksinimlerde artma, bağımlılık, agresyon, korku, kaygı, üzüntü, öfke ve uyku sorunları… gözlenebilmektedir. Okul çağında ise öfke patlamaları, karşı gelme, suç işleme, okul başarısızlığı ve okuldan kaçma gibi problemler ortaya çıkabilmektedir. Anne babası boşanmış 155 ergenle yapılan bir araştırmada, boşanmış (x=21,589), geçimsiz (x=27,13) ve geçimli (x=20, 95) ailede yaşayan ergenlerin benlik değeri puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01) farklılıklar olduğu (F (4,425) = 13.679, p = .000) saptanmıştır. Boşanmış ve geçimsiz ailede yetişen ergenlerin, geçimli ailelerin çocuklarına göre benlik değeri daha düşüktür. Geçimsiz ailede yaşamak, boşanmış aileye göre çocukların benlik değerini daha çok olumsuz yönde etkilemektedir. Geçimli aile çocuklarının benlik saygısı, insanlara güvenme, ana baba ilgisi puanları, diğerlerinden daha yüksek; depresif duygulanım ve psişik izolasyon puanları daha düşüktür (p<0.5). Tek ebeveynle yaşayan 309 ergenin sosyal beceri puanlarının karşılaştırıldığı bir araştırmada; sinemaya gidenlerin (293,61), gitmeyenlerden (279,28; t(307) =4,53,  p = .000 ), tiyatroya gidenlerin (x= 303,58), gitmeyenlerden (x=285,00;  t(307) =4,57,  p = .000 ), konsere gidenlerin (x=299,20), gitmeyenlerden (x=285,02; t(307) =3,82,  p = .000 ), kafeteryaya gidenlerin (x=296,00), gitmeyenlerden (x=281,71; t(307) =4,64,  p = .000 )  sosyal beceri puanları daha yüksektir. Bilgisayarda oyun oynayanların (x=284,04), oynamayanlara (x=291,71) göre (t(307) = -2,43,  p = .01 ) sosyal beceri puanları daha düşüktür. Aralarındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır (p<.01). Bu verilere göre tek ebeveynle yaşamanın etkileri, psikolojik danışma ve aile danışmanlığı açısından tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-26

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZBEN, Şuheda. (2022). TEK EBEVEYNLE YAŞAMANIN ÇOCUK VE ERGENLERE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ. Journal of Management Theory and Practices Research, 3(2). Geliş tarihi gönderen https://journals.academicianstudies.com/jmtpr/article/view/140