MİKRO İŞLETMELERDE FİNANSAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yazarlar

  • Gönül Gül Ekşi çankırı karatekin üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Mikro işletme- KOBİ- finansal sorun

Özet

Günümüzde küresel dünyada ve ülkemizde hızlı ve devamlı olarak değişen piyasa koşullarında; mikro işletmelerin de dâhil olduğu KOBİ’ler büyük öneme sahiptir. Mikro işletmeler küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) bir türüdür. Ülke ekonomilerinin çok önemli ve dinamik unsurları olan KOBİ’ler ülkemizde de ekonomik ve toplumsal kalkınma açısından büyük önem taşımaktadır. Günümüzde uluslararası rekabetin artmasıyla küresel ekonomik pazarda KOBİ’lerin yerini alması ve varlıklarını devam ettirmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Mikro işletmelerin de içinde yer aldığı KOBİ’ler tüm ülkelerde ekonominin büyük bölümünü oluşturmaktadır. Ülkemizde kayıtlı işletmelerin nerdeyse tamamı KOBİ’lerden oluşmaktadır. KOBİ’ler değişen piyasa koşullarına hızla uyum sağlamaları, esnek üretim yapısına sahip olmaları, yeni iş imkânları yaratarak istihdam yaratılmasına katkıda bulunmaları, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmaları, bölgesel kalkınmayı sağlamaları gibi özellikleriyle ülke ekonomilerinde stratejik öneme sahiptirler. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde KOBİ’lere büyük önem verilmekte ve bu işletmelere yönelik politikalar üretilmektedirler. Ülkemiz de dahil olmak üzere bu ülkelerin ölçeğine göre işletme dağılımlarına bakıldığında ortalama yüzde 98’i KOBİ’lerden oluşmaktadır. Ülkemizde KOBİ’lerin tarihi gelişimine bakıldığında, 13. yüzyılda Şeyh Mahmut Nasreddin Ahi Evran tarafından kurulan Ahilik Sistemi’nin bu işletmelerin temelini oluşturduğu görülmektedir. Bu sistem, Osmanlı devrinde yerini Lonca Sistemi’ne bırakmış ve son olarak da 1923 İzmir İktisat Kongresinde özel sektörü desteklemek amacıyla çıkarılan ve 1942 yılına kadar yürürlükte kalan Teşvik-i Sanayi Kanunu’nda ilk olarak KOBİ tanımlaması yapılmıştır. Ülkemizde KOBİ’lerin büyük bölümü mikro işletmelerden oluşmaktadır. 2010 yılı DİE ve TÜİK verilerine göre ülkemizdeki işletmelerin %99,34’ü KOBİ’lerden, KOBİ’lerin de %95,3’ü mikro işletmelerden oluşmaktadır. Dolayısıyla mikro işletmelerin zayıf ya da güçlü özellikleri ve sorunları incelenirken KOBİ’lerle bir bütün halinde ele alınması daha doğru olacaktır. Bu çalışmada mikro işletmelerdeki finansal sorunlar ele alınmış ve dolayısıyla KOBİ’ler de incelenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-30