KAPSAYICI LİDERLİK

Yazarlar

  • Gönül Gül Ekşi çankırı karatekin üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Liderlik- yöneticilik- kapsayıcı liderlik

Özet

Lider, en basit tanımıyla, insanları yönlendiren,  onları harekete geçirebilen ve motive eden kişiler olarak tanımlanmaktadır.  Lider ile yönetici kavramının çoğu zaman birbirine karıştırıldığı görülmektedir. Liderlik genellikle kişisel özelliklerle alakalıyken,    yöneticilik bulunulan pozisyonla ilgilidir. Lider insanları yönlendirirken,   yönetici yönetir. Lider örgütte herhangi bir pozisyonda bulunan herhangi bir kişi olabilirken,   yönetici örgütün belli hiyerarşik kademelerinde yer alan kişilerdir.  Liderleri diğer insanlardan farklı kılan ve birçok kişi arasından ayrılarak lider olmasını sağlayan birtakım özelliklerinin bulunduğu varsayılmaktadır.   Bu özelliklerle ilgili birçok farklı ve benzer görüş olmasına rağmen genellikle öne çıkan lider özelliklerinin;     dürüstlük,     doğruluk,     motive edici olma,     girişkenlik ve iletişime açık olma, özgüven yüksekliği ve istikrarlı olma gibi davranışlar olduğu belirtilmektedir. Örgütlerde çalışanları yönlendirecek ve onları amaçlara ulaşma noktasında bir araya getirecek liderlere duyulan gereksinim günden güne artmaktadır.  Bazıları liderliğin doğuştan geldiğini ifade ederken,  bir grup araştırmacı lider olarak doğulmadığını,  liderliğin öğrenilebileceğini ve zaman içinde gelişebileceğini iddia etmektedir. Örgütlerde liderlerin varlığı, çalışanların motivasyonunda,  daha yüksek performansla çalışmalarında ve işe/örgüte olan bağlılıklarının artmasında etkili olmaktadır.   Bu nedenle örgütlerde bireyleri destekleyen ve onlara yol gösteren liderlere gereksinim duyulmaktadır. Emir ve talimatlarla çalışanlara iş yaptırtarak amaçlara ulaşmaya çalışmak önemli değildir. Önemli olan,  istek ve yüksek motivasyonla iş yaptırmak ve bir araya gelmektir. İşte liderler bu noktada önemli hale gelmektedir. Liderlik türlerinden olan kapsayıcı liderlik ise,  klişelerden kaynaklanan önyargılara göre hareket etmek yerine, insanlara ve gruplara kendilerine özgü niteliklere göre adil bir şekilde davranmakla ilgilidir. Tüm bu açıklamalardan yola çıkarak kapsayıcı liderliğin, kurumlarda çok sesliliği, farklılığı, çok yönlülüğü ve üretkenliği desteklediği söylenebilir. Grup üyelerinin aidiyet ihtiyacını karşılayan kapsayıcı liderlik davranışları arasında grup üyelerini desteklemek, adaleti ve eşitliği sağlamak ve karar vermeyi paylaşmayı da içermektedir.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-30